ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

      ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ผ่านแอปพลิเคชั่น NT City Gateway  (“แอปพลิเคชั่น”) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานกับ NT City Gateway (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เกี่ยวกับการบริการที่ NT City Gateway เป็นผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“บริการ”)

      คำว่า เรา, พวกเรา, ของเรา, บริษัท, NT City Gateway ให้หมายความถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

      ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้คำที่แสดงถึงเพศหนึ่งให้ถือแสดงถึงเพศใดๆด้วย คำที่แสดงถึงปัจเจกบุคคลให้แสดงถึงกลุ่มบุคคลด้วยรวมถึงในทางกลับกัน และคำที่แสดงถึงเอกพจน์ให้แสดงถึงพหูพจน์ด้วยรวมถึงในทางกลับกัน

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ ไว้กับบริษัท หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้

“รหัสผ่าน” หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) PIN (Person Identification Number) ลายนิ้วมือ ใบหน้า รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อทำรายการ รหัสสำหรับใช้ครั้งเดียว (OTP) รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชั่นในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดก็ตาม

“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าของบริษัทหรือของผู้ให้บริการอื่น

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนการใช้บริการของบริษัท

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่การแก้ไขที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ใช้บริการ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันหรือทางอื่นตามสมควร

การที่ผู้ใช้บริการตกลงและยอมใช้บริการต่อไปหลังจากที่การแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วถือว่าผู้ให้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละครั้งด้วย

2.3 การปรับปรุง คุณลักษณะ และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

3. การใช้บริการ

      ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้เท่านั้น

3.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ หรือโดยวิธีการเชื่อมบัญชีผู้ใช้งานผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก อีเมล ไลน์) ของผู้ใช้บริการกับบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“บัญชีผู้ใช้งาน”)

ทั้งนี้ในการลงทะเบียนหรือการเชื่อมบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและปลอดภัยเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าถึง รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

3.3 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นแก่การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทใช้ ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ รวมถึงหน่วยงานราชการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท บุคคล/นิติบุคคล อื่นใด ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์, ยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตน, ปรับปรุงบริการของบริษัท, ดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา, ปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ, ตรวจสอบรายการธุรกรรมต่าง ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

3.4 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงให้บริษัท ส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอ กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย แคมเปญ นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการหรืออาจเป็นที่สนใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

3.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการชำระค่าสินค้า รวมถึงทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ

3.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่ากรณีที่ผู้ใช้บริการยืนยันใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการของแอปพลิเคชั่นจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการที่ยืนยันนั้นได้ และต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

3.7 ผู้ใช้บริการยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย สามารถใช้บริการได้ภายใต้ความยินยอม การแนะนำและควบคุมโดยผู้ปกครอง

3.8 กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการและได้รับสินค้าและ/หรือบริการ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการแล้วแต่กรณี ได้ทางอีเมล webmaster@ntplc.co.th ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-938-3515 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการชดเชยจากร้านค้าในกรณีดังกล่าวแล้ว

3.9 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้มีการประมวลผลแล้วและขอเงินคืนสำหรับรายการที่ได้ยกเลิกดังกล่าวในทุกกรณี

4. เนื้อหา CONTENTS

      ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (Upload) หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาอื่นใด เข้าแอปพลิเคชั่น (“เนื้อหา”) ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิใช้เนื้อหาได้ และผู้ใช้บริการยังคงมีสิทธิในเนื้อหาดังกล่าวเช่นเดิม

      บริการของบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ ภาพกราฟฟิก รูปภาพซอฟต์แวร์ วิดีโอและไฟล์เสียง และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันกับสิ่งที่ระบุมาแล้วข้างต้นนี้บนบริการของบริษัททั้งทาง NT City Gateway เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น NT City Gateway (“เนื้อหาของบริษัท”) อันเป็นเนื้อหาซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      ผู้ใช้บริการต้องไม่ ทำซ้ำ คัดลอก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน หรือนำเนื้อหาของบริษัทไปใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการขาย จำหน่าย หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

5. การยกเลิกการใช้บริการและการระงับการให้บริการ

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นอื่น

      บริการของบริษัทนั้นอาจจะประกอบด้วยการโฆษณาหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของผู้อื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า“ผู้ให้บริการอื่น”) การเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการอื่นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง หรือเป็นเจ้าของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในโฆษณา และ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผู้ให้บริการอื่น

      หากผู้ใช้บริการดำเนินการเชื่อมไปยังผู้ให้บริการอื่นหรือทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือทำการดาวน์โหลดเนื้อหาใด จากผู้ให้บริการอื่นให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้กระทำโดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น และความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลรวมทั้งการกระทำของผู้ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด หากเกิดความผิดพลาดอันมาจากการกระทำดังกล่าวผู้ใช้บริการต้องติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการอื่นเท่านั้น

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

      ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามนิยามด้านล่าง) (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้าหรือเผยแพร่ผ่านบริการของบริษัทด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

      สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิใด ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

      อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าใดที่ปรากฏบนบริการของบริษัทนั้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของเจ้าของสิทธินั้นแล้วแต่กรณี

8. ภาษา

      การแปลภาษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าแปลเป็นภาษาใดก็ตาม เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรณีที่มีข้อความขัดแย้งกัน ระหว่างฉบับภาษาอื่นกับภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ GOVERNING LAWS

      หากข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือจากการใช้บริการ ของบริษัท ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท และอยู่ภายใต้ของเขตอำนาจของศาลไทย