นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้ เรียกว่า “กรม” ได้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรม

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. กรมมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการของกรม ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
  2. บางกรณีอาจมีซอฟต์แวร์อื่นที่ติดตั้งอยู่ในภายเครื่องของผู้ใช้บริการ หรือมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์อื่นๆ นั้นอาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์อื่นนั้นแยกต่างหากจากกรมด้วย และกรมไม่สามารถรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อแนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่บิดเบือน และถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องไม่นำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการของกรม
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมอาจเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และถูกใช้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรมตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
 3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ของกรม รวมทั้งศึกษาวิจัยหรือจัดทำสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรมจะทำการบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
 4. การจัดเก็บและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      ในการใช้บริการเว็บไซต์ของกรม จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของกรม ให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลประกอบที่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้ใช้บริการ และสามารถนำไประบุตัวตนได้ อาจประกอบด้วย
   • ชื่อ นามสกุล
   • ที่อยู่
   • หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
   • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
  2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน กรมจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ด้วย Log โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
   • หมายเลขไอพี (IP Address)
   • ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
  3. ข้อมูลที่อาจมีการเก็บเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้บริการของกรมมีความสะดวก หรือเพื่อเป็นการรวบรวมนำไปปรับปรุงการให้บริการ อาจมีการบันทึกข้อมูล เช่น
   • เพศ อายุ
   • ความชอบ ความสนใจ
      ในกรณีที่กรมจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นการเฉพาะนอกเหนือจากที่กล่าวมา กรมจะสอบถามผู้ใช้บริการเป็นกรณีๆไป หรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและให้ความยินยอมก่อนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 5. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

      กรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกรม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นไปตามฐานกฎหมายอื่นเท่านั้น
 6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  1. กรมกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำลาย หรือเปิดเผยโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด
  2. กรมจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
 7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

  1. กรมจะจัดช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถตรวจสอบความมีอยู่และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ตามความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
  2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
   • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
   • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
   • สิทธิในการลบข้อมูล
   • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
   • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  3. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามสิทธิ
 8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งมีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

      กรมจะกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของกรม รวมทั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 9. การใช้คุกกี้ (Cookies)

  กรมและบุคคลอื่นอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกรม เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกรม ผู้ใช้บริการสามารถยอมรับหรือไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) ก็ได้ และในกรณีที่เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์ของกรมอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์
 10. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ กรมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนการใช้บริการ
 11. ช่องทางการติดต่อ

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  ที่อยู่ : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2561 0777, 0 2579 6666
  E-mail : webmaster@dnp.mail.go.th